Trombocyty

Patofyziológia

Úvod

Trombocyty

Trombocyty (krvné doštičky) sú bunky podielejúce sa na zástave krvácania a krvnom zrážaní. Progenitorovou bunkou je megakaryocyt. Hlavným regulátorom ich tvorby je thrombopoetin a jeho receptor, ktorý je kódovaný protoonkogenom Mpl.
Megakaryopoeza vyžaduje pre optimálnu proliferáciu prítomnosť IL-3 a faktora kmenových buniek. Na normálny vývoj dále pôsobí aj IL-6 a IL-11. Pre konečnú diferenciáciu je však nutný thrombopoetin. V jeho neprítomnosti je porušená endomitotická reduplikácia, rovnako ako zväčšovanie a tvorba cytoplasmy, pochody nezbytné pre diferenciáciu na zrelý normálny trombocyt. Thrombopoetin, podobne ako erythropoetin, sa tvorí v pečeni a obličkách. Intenzita syntézy je nepriamo úmerná počtu deštičiek v krvi.

Priebeh thrombocytogeneze
Megakaryocyty zväčšujú svoju cytoplasmu, v ktorej sa vytvárajú granuly a schopnosť secernovať von Willebrandov faktor a substancie dôležité pre zrážanie krvi. Po dvoch až piatich cykloch endomitotickej replikace DNA sa začne megakaryocyt fragmentovat na jednotlivé trombocyty. Jeho jadro je nakoniec fagocytované makrofágmi. Vznik zrelého trombocytu trvá asi 5 dní. Ten cirkuluje v oběhu 10 dní až kým je zachytený v slezině.

Zástava krvácania a tvorba krvnej zrazeniny

Kaskáda reakcií je zahájená najprv aktiváciou trombocytov (môže byť fyziologická i patologická). Dochádzi k nej po uvolnení aktivátorov pri poškodení cievnej steny. Patrí sem kolagen, thrombin, ADP, thromboxan A2, adrenalin, serotonin, arginin-vasopresin, ADH a faktor aktivující destičky (PAF). Účinok aktivátorov je vyvážený na druhej strane pôsobením inhibítorov aktivácie ako je krvný prúd alebo tvorba prostacyklinu I2 (PgI2).

V ďalšej fázi sa uplatňuje adhézia doštičiek ku stene cievneho endotelu, na kterej sa podiela rad adhezívnychch molekúl. Mezi subendotelové adhezívne proteiny patrí von Willebrandov faktor, kolagen a fibronektin. Doštičková membrána obsahuje pak rad glykoproteiných receptorov, ktoré umožňujú väzbu trombocyt-trombocyt alebo trombocyt-endotel a podporujú vznik primárnej hemostatickej zátky.

Po adhezii nasleduje agregácia. Na prvú vrstvu trombocytov adherovaných k cievnej stene sa nakupia ďalšie. Takto vznikne primárny trombus, ktorý „zalepí” vzniknutý defekt. Agregácia doštičiek sa deje pod vplyvom zpätnoväzbového mechanizmu, ktorý zahŕňa ADP, serotonin a ďalšie mediátory uvolňované z doštičiek aj endotelu.