ODPORÚČANIA

Stanovenie rizika VTE u pacientov s interným ochorením – aplikácia
tabuľka s bodovým hodnotenímStanovenie rizika VTE u chirurgických pacientov – aplikácia
tabuľka s bodovým hodnotenímDIAGNOSTIKA A LÉČBA ŽIVOT OHROŽUJÍCÍHO KRVÁCENÍ U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ V INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČI
ČESKO-SLOVENSKÝ MEZIOBOROVÝ DOPORUČENÝ POSTUPImunotolerančná liečba u hemofílie A
Konsenzus pre klinickú praxMonitorovanie antikoagulačnej liečby priamymi antikoagulanciami –
NOAC („new oral anticoagulants“)Apixaban v tromboprofylaxii u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení
spoločné odporúčanie odborných spoločnostíŠpecifické situácie pre dabigatran
spoločné odporúčania odborných spoločnostíLaboratórne monitorovanie liečby novými perorálnymi antikoagulanciami
spoločné odporúčania odborných spoločnostíStanovenie rizika VTE u pacientov s interným ochorením
tabuľka bodového hodnoteniaStanovenie rizika VTE u chirurgických pacientov
tabuľka bodového hodnoteniaPREMOSŤUJÚCA LIEČBA (bridging therapy)PREMOSŤUJÚCE REŽIMY PRI LIEČBE RIVAROXABANOMPREVENCIA ŽILOVÉHO TROMBOEMBOLIZMU v gynekologii a pôrodníctve

PREVENCIA A LIEČBA ŽILOVÉHO TROMBOEMBOLIZMU u pacientov s malignitouPOVRCHOVÁ TROMBOFLEBITÍDA – diagnostika a liečbaPREVENCIA ŽILOVÉHO TROMBOEMBOLIZMU vo všeobecnej a laparoskopickej chirurgiiCHRONICKÉ VENÓZNE OCHORENIE – klasifikácia, diagnostika a liečbaODPORÚČANIA pre diagnsotiku a liečbu periferného arteriového ochorenia končatínTerapeutické postupy pri život ohrozujúcom krvácaníOdpočúčanie pre podávanie rekombinantného koagulačného faktora rVIIa